RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO
przez Dwa Gabinety

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Prywatna Praktyka Psychologiczna Katarzyna Dyrek i Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Teresa Staszak-Węglarz (zwany dalej Dwa Gabinety) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Katarzyna Dyrek i Teresa Staszak-Węglarz, ul. Świętego Ducha 11, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dwa Gabinety polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej.
 5. Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
 7. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
    a. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.  
    b. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby. 
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Dwa Gabinety przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
    a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
    b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
    c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
    d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
    e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
    f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  
    g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: Dwa Gabinety,ul. Świętego Ducha 11, 33-300 Nowy Sącz
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Dane przetwarzane ręcznie są chronione . Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

© Copyright 2019 DWA GABINETY ul. Świętego Ducha 11, 33-300 Nowy Sącz
Prywatna Praktyka Psychologiczna Katarzyna Dyrek, Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Teresa Staszak-Węglarz
Autor zdjęć gabinetów: Grzegorz Iwulski.              Realizacja: Verakom